Agent celnyCel szkoleniaPrzygotowanie do zawodu agenta celnego oraz do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego.Warunki stawiane kandydatom:W związku z ustawowym określeniem wymagań w stosunku do agentów celnych uczestnik kursu powinien:

• posiadać miejsce zamieszkania we Wspólnocie,

• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

• korzystać z pełni praw publicznych,

• mieć co najmniej średnie wykształcenie,

• nie zostać skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub przestępstwo skarbowe.W PROGRAMIE KURSU:• Wspólnotowy Kodeks Celny

• taryfa celna importowa

• dokumentacja SAD – ćwiczenia praktyczne


Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.    Absolwent kursu celem uzyskania wpisu na listę agentów celnych składa do Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Funkcjonariuszy Celnych w Otwocku – Świdrze k/Warszawy wniosek o przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego.

    Wpis na listę agentów celnych następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Termin egzaminu i wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny jest podawana w ogłoszeniu Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej Ministra Finansów.Czas trwania:Kurs obejmuje 70 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu przez dwa miesiące.