Przewóz towarów niebezpiecznych – kurs podstawowy i specjalistyczny

(cysterny)Cel szkoleniaNabycie podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie wymagań bezpieczeństwa ludzi, dóbr materialnych, ochrony środowiska oraz przygotowania pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską (ADR)Warunki stawiane kandydatom:• ukończone 21 latśrednie lub wyższe

• prawo jazdy odpowiedniej kategorii

• przystępujący do kursu specjalistycznego powinni mieć ukończony kurs podstawowy i posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategoriiW PROGRAMIE KURSU:• wymagania dotyczące przewozu towarów, rodzaje zagrożeń, oznakowanie, klasyfikacja towarów, postępowanie w razie wypadków, odpowiedzialność cywilna


• szczegółowe wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach


Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym z udziałem osoby wyznaczonej przez Marszałka Województwa, wydaniem zaświadczenia ADR – zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.Czas trwania:Kurs podstawowy obejmuje 24 godz. lekcyjnych, kurs specjalistyczny obejmuje 16 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu przez jeden miesiąc.