ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH PROJEKTACH

REKRUTACJA TRWA !!!

Od dnia 1 stycznia 2021 roku  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizuje projekt:

 „INNOWACYJNE SZKOŁY ZDZ”

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; 12.4 Kształcenie zawodowe. Realizowany na podstawie umowy  nr 419/RPLU.12.04.00-06-0075/18 podpisanej z Województwem Lubelskim,  w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego.

CELEM PROJEKTU: jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego szkół ZDZ o/Chełm – Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia  poprzez wsparcie w formie staży praktyk, zajęć dodatkowych i specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kompetencje co doprowadzi do zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów tych szkół.

Wzrost kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Doposażenie pracowni, co przyczyni się do zwiększenia efektywności kształcenia.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

100 uczniów w branżach: mechanicznej, budowlanej, fryzjerskiej, gastronomicznej, logistycznej, informatycznej

  • 25 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Chełmie
  • 75 uczniów Technikum ZDZ w Chełmie
  • 8 nauczycieli/lek kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • 2 szkół zawodowych ZDZ O/Chełm Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ i Technikum ZDZ w Chełmie której uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy prakt. nauki zawodu zostaną objęci wsparciem, a pracownie przedmiotów  zawodowych zostaną doposażone

Więcej Informacji

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „INNOWACYJNE SZKOŁY ZDZ” w ramach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na poniższe zapytania.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Szkolenie specjalistyczne 12.02.2021 22.02.2021 1. Ogłoszenie
2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy
3. Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań
4. Załącznik 3 – Wykaz kadry
5. Załącznik 4 – Wykaz doświadczenia
Wyjaśnienia do zapytania Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wyniki
2 Zapytanie ofertowe: Wyposażenie pracowni gastronomicznej 01.03.2021 09.03.2021 1. Ogłoszenie
2. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
4. Załącznik 3 – Formularz cenowy
5. Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań
Wyjaśnienia do zapytania Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wyniki
3 Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni fryzjerskiej 13.04.2021 21.04.2021 1. Ogłoszenie
2. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
4. Załącznik 3 – Formularz cenowy
5. Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wyniki
4 Rozeznanie rynku: Dostawa materiałów na zajęcia praktyczne – kosmetyki. 29.04.2021 07.05.2021 1. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
5 Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej. 06.05.2021 14.05.2021 1. Ogłoszenie
2. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
4. Załącznik 3 – Formularz cenowy
5. Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wyniki
6 Dostawa ubrań ochronnych i roboczych 25.06.2021 01.07.2021 1. Rozeznanie rynku
2. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
Ogłoszenie o wyniku zamówienia
7 Dostawa wyposażenia do pracowni mechanicznej 06.09.2021 14.09.2021 1. Ogłoszenie
2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy4. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wyniki
8 Dostawa wyposażenia do pracowni mechanicznej 21.09.2021 29.09.2021 1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy4. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wynik
9 Dostawa materiałów na zajęcia praktyczne – spawanie, budowlanka 24.09.2021 04.10.2021 1. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wynik
10 Dostawa wyposażenia do pracowni mechanicznej 26.10.2021 03.11.2021 1.Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik 2 – Formularz ofertowy3. Załącznik 3 – Formularz cenowy4. Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań

5. Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku zamówienia

Wyjaśnienia do zapytania

Wynik
11 Dostawa materiałów na zajęcia praktyczne – spawanie, budowlanka 14.12.2021 20.12.2021 1. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik 2 – Formularz ofertowy3. Rozeznanie rynku
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wynik
12 Szacowanie wartości zamówienia  – szkolenie Kasy fiskalne 05.01.2023 13.01.2023 1. Załącznik 1 – szacowanie wartości zamówienia
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Wynik

 

 

Projekt „Zawodowo na start”

Projekt „ZAWODOWO NA START” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy nr 332/RPLU.12.04.00-06-0058/17 podpisanej z Województwem Lubelskim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego. CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawod.2 szkół zawodowych ZDZ w Lublinie Oddział w Chełmie z powiatu miasta Chełm: Technikum w Chełmie i Branżowej Szkoły I stopnia w Chełmie w kontekście poprawy efektywności kształcenia zawodowego poprzez wsparcie skierowane do 168 ucz.(90K/784M) i 4 nauczycieli (2K/2M) kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół objętych wsparciem oraz doposażenie szkolnych pracowni zawodowych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia szans na zatrudnienie ich absolwentów, realizowane do 31.01.2021 r. GRUPA DOCELAWA: Projekt obejmie co najmniej 60% uczniów każdej ze Szkół ZDZ. Skierowany jest do 168 ucz.(90K, przy równym dostępie KiM), w tym Tech- 104(62K,42M) oraz (BSI)-64 (28K,36M), uczestniczącym w kształceniu w Szkołach ZDZ w r.szk.2018/2019 oraz 2019/2020 w 5 branżach zawodowych: mechanicznej, budowlanej, fryzjerskiej gastronomicznej i hotelarskiej przyjmuje się, że każdy ucz. będzie mógł wziąć udział w więcej niż 1 formie wsparcia, ale nie jednocześnie i z zastrzeż, że tylko raz w stażach/praktykach. W stażu/praktyce zawodowym weźmie udział min. 60% uczestników projektu. ZAKRES WSPARCIA: 1) Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych 2) Wsparcie dla nauczycieli/ instruktorów praktycznej nauki zawodu tj. kursy/szkolenia, praktyki zawodowe: Kurs: Projektowanie procesów technologicznych – Technolog/Ustawiacz CNC – 1 os. Kurs: Kosztorysowanie w procesie budowlanym – 1 os. Kurs wizażu dla zaawansowanych – 2 os. Praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży mechanicznej 2 os./64 godz./ 2 m-ce 3) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w 5 branżach zawodowych: mechaniczna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska, hotelarska: 1. AutoCAD w zakresie konstrukcji mechanicznych – 6 grup x 60 godz. 2. Metody łączenia metali z uprawnieniami spawacze metodą MAG– 4 grupy x 150 godz. 3. Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym – 2 grupy x 59 godz. 4. Programu CAM – 6 grup x 100 godz. 5. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie z egzaminem czeladniczym– 4 grupy x 150 godz. 6. Brukarz z egzaminem czeladniczym 4 grupy x 180 godz. 7. Wizażystka/ stylistka z egzaminem czeladniczym – 4 grupy x 180 godz. 8. Carving i dekorowanie dań – 3 grupy x 50 godz. 9. Barista – 3 grupy x 50 godz. 10. Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 1 grupa x 180 godz. 11. Otwarte spotkania na uczelni wyższej 4) Letnie staże/ praktyki zawodowe dla uczniów w 5 branżach zawodowych: mechaniczna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska, hotelarska; UCZESTNIKOM PROJEKTU REALIZATOR ZAPEWNIA: a) Materiały szkoleniowe b) Badanie lekarskie c) Szkolenie BHP dla uczestników staży/ praktyk zawodowych d) Ubranie robocze e) Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia specjalistyczne (w dni wolne od zajęć szkolnych) staż/praktyki zawodowe, kursy dla nauczycieli f) Obiad w dni wolne od zajęć lekcyjnych g) Stypendia na stażach i praktykach zawodowych h) Zaświadczenie o ukończeniu kursu/ Certyfikat o udziale w stażu/ praktykach zawodowych INFORMACJE I ZAPISY: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie o/Chełm ul. Lwowska 37 22 – 100 Chełm Tel. 82 564 22 69, pokój nr 106 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 324 171,20 PLN DOFINANSOWANIE W KWOCIE: 1 190 674,08 PLN W TYM Z UE 1 125 545,52 PLN

Więcej Informacji

 

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Oświadczenie o dochodach

Deklaracja uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o rachunku bankowym

Opinia dyrektora szkoły

Opinia wychowawcy

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

W związku z realizacją projektu pn. „ZAWODOWO NA START” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup ubrań ochronnych i roboczych.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Zakup ubrań ochronnych i roboczych 18.06.2019 27.06.2019 1. Rozeznanie rynku2. Załącznik
Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę wyposażenia pracowni mechanicznej. 

DATA PUBLIKACJI I OGŁOSZENIA 30.08.2019 
Termin składania ofert 10.09.2019 

Baza konkurencyjności – Baza konkurencyjności

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (3)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (1)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (1)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (1)

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę wyposażenia pracowni mechanicznej.

DATA PUBLIKACJI I OGŁOSZENIA 13.09.2019 
Termin składania ofert 23.09.2019 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę obiadów. 

Data publikacji i ogłoszenia 04.10.2019 r.

Termin składania ofert 15.10.2019 r.

Rozeznanie rynku wyżywienie

Rozeznanie rynku na wyżywienie

Formularz oferty wykonawcy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów na zajęcia praktyczne na szkolenie Wizażystka/Stylistka. 

Data publikacji i ogłoszenia 22.10.2019 r.

Termin składania ofert 30.10.2019 r

Zapytanie ofertowe 4_ZNS_2019

Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego 4_ZNS

Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego (1)

Ogłoszenie o wyniku postępowania 4_ZNS_2019

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie realizujący projekt „ZAWODOWO NA START” w ramach realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów na zajęcia praktyczne na kurs Spawanie/Operator obrabiarek sterowanych numerycznie. 

Data publikacji i ogłoszenia 23.10.2019 r.

Termin składania ofert 31.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe 5_ZNS_2019

Załącznik nr 2 do Zapytania 5_ZNS

Załacznik nr 1 do zapytania 5-ZNS

Ogłoszenie o wyniku postępowania 5_ZNS