ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH PROJEKTACH

REKRUTACJA TRWA !!!

Projekt „START do sukcesu zawodowego”

W dniu 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie rozpoczął realizację projektu „START do sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 2 szkół zawodowych ZDZ w Lublinie Oddział w Chełmie (Szkoły ZDZ) tj.: Technikum w Chełmie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie w kontekście poprawy efektywności kształcenia zawodowego poprzez:
  • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 5 branżach zawodowych: mechaniczna, budowlana, gastronomiczna, fryzjerska i hotelarska, umożliwiające zwiększenie szans na rynku pracy dla 134 uczniów (70 kobiet i 64 mężczyzn),
  • wsparcie dla nauczycieli Szkół ZDZ o/Chełm, podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 7 nauczycieli (5 kobiet i 2 mężczyzn),
  • letnie staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm w 5 branżach zawodowych: mechaniczna (realizowane u partnera projektu – Przedsiębiorstwo POMIX S.C. W.Tywoniuk & M.Tywoniuk), budowlana, gastronomiczna, fryzjerska i hotelarska.
Grupa docelowa
Projekt obejmie co najmniej 70% uczniów każdej ze Szkół ZDZ i 70% nauczycieli ZDZ. Skierowany jest do 134 uczniów, w tym:
  • Technikum - 61 uczniów (36 kobiet i 25 mężczyzn),
  • ZSZ - 73 uczniów (34 kobiet i 39 mężczyzn).

Więcej Informacji

Projekt „STABILNY ZAWÓD TWOJĄ PERSPEKTYWĄ”

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt „Stabilny zawód Twoją perspektywą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe w terminie do 29.02.2020 r. Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się/pracujących/zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego): będące słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. osoby w wieku 18 lat i więcej, niepodlegające już obowiązkowi szkolnemu bez względu na posiadane wykształcenie, W tym w szczególności osoby: pracujące, które chcą uzupełnić/zaktualizować swoja wiedzę i umiejętności w celu utrzymania zatrudnienia/poszerzenia zakresu wykonywanych prac/osiągnięcia awansu zawodowego; uczące się/studiujące, chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy, pozostające bez zatrudnienia, które poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, które formalnie nie posiadają kwalifikacji zawodowych (zakończyły edukację na poziomie gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej, szkoły ogólnokształcącej). Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 120 dorosłych osób (w tym 66 kobiet) z terenu województwa lubelskiego poprzez nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (w formie pozaszkolnej) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz potwierdzenie kwalifikacji poprzez odpowiednie egzaminy (wewnętrzny i OKE). Uczestnicy projektu otrzymają: ubezpieczenie zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe i podręczniki, poczęstunek, zajęcia w formie zaocznej (w weekendy), zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozp. MEN, egzamin OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, praktyki zawodowe (2 - 4 tyg. uzależnione od kwalifikacji). KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE: I) KKZ w zawodzie cukiernik - Kwalifikacja -T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych, 650 h (w Kraśniku i w Chełmie): Technika w produkcji cukierniczej Technologie produkcji cukierniczej Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym Język obcy w produkcji cukierniczej Magazynowanie produktów cukierniczych Procesy produkcji wyrobów cukierniczych Wytwarzanie produktów cukierniczych Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: warsztatach szkolnych, pracowni technologicznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.). II) KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej- Kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, 410 h (w Chełmie): Podstawy turystyki Geografia turystyczna Żywienie turystów w tym produkcja roślinna i zwierzęca Przygotowywanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych Realizacja imprez i usług turystycznych Rozliczanie imprez i usług turystycznych Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym III) KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, 364 h (w Chełmie): Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych i/lub podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agroturystyczną. Praktyki zawodowe w wymiarze 2 tygodnie (80 godz.) IV) KKZ w zawodzie technik pojazdów samochodowych - Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 533 godz. (w Chełmie): Bezpieczeństwo i higiena pracy Podstawy działalności gospodarczej. Język obcy zawodowy Podstawy komunikacji Podstawy konstrukcji maszyn Elektrotechnika i elektronika Przepisy ruchu drogowego Pracownia podstaw konstrukcji maszyn Silniki pojazdów samochodowych Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych Kształcenie praktyczne będzie się odbywać w: pracowniach szkolnych i/lub stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

Projekt „ZDZ – szkoły nowych możliwości”

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Technikum ZDZ w Chełmie oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie ZDZ w Lublinie uczestniczą w realizacji projektu „ZDZ – szkoły nowych możliwości". Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego realizowanego w szkołach ZDZ poprzez zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej. PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: • 24 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmie ZDZ w Lublinie, • 54 uczniów Technikum ZDZ w Chełmie, • 10 nauczycieli Technikum ZDZ w Chełmie. ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA 1. KURSY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO z zakresu robotyki, urządzeń mobilnych w edukacji, tablica interaktywna jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela, jak pracować z uczniami o niskich osiągnięciach edukacyjnych?; 2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla uczniów z zakresu matematyki (Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum), języka angielskiego (Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum), fizyki (Technikum) i biologii (Technikum); 3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE dla uczniów Technikum z zakresu matematyki, fizyki, geografii oraz informatyki; 4. WARSZTATY dla uczniów z zakresu robotyki (Technikum), druk 3D i modelowanie (Technikum, Branżowa Szkoła i stopnia); 5. KOŁA ZAINTERESOWAŃ dla uczniów Technikum z zakresu języka angielskiego i języka rosyjskiego; 6. WYJAZDY EDUKACYJNE dla uczniów w Góry Świętokrzyskie oraz zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia); 7. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (grupowe i indywidualne) dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY: • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów, • materiały, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów, • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji (zaświadczenie/certyfikaty dla nauczycieli). Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami są dostępne poniżej. Wypełnione dokumenty należy złożyć w lokalnym biurze projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Lwowska 37, pok. 106 OSOBA DO KONTAKTU BAZPOŚREDNIEGO: Agnieszka Bakaj, tel. 82 564 22 69, adres e-mail: abakay@zdz.chelm.pl REALIZATOR PROJEKTU: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Ul. Królewska 15, pokój 2 20-109 Lublin tel. 81 532 79 65, www.zdz.lublin.pl